Általános szerződési feltételek

A www.bardosbor.hu oldalt üzemelteti: Cégnév: Bárdos Pincészet Kft. Cégjegyzékszám: 10-09-038174, nyilvántartásba vette a Heves megyei Cégbírósága Adószám: 27996010-2-10 Székhely: 3214 Nagyréde, Gyöngyösi út 15. Ügyvezető: Bárdos Elvira Bankszámla: MBH Bank NyRt.: 62000040-11035817 Telefonszám: 003620/215-9785 E-mail: bardos@bardosbor.hu Valamennyi igénybe vevő részére a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák a www.bardosbor.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Az általános szerződési feltételek értelmében a honlap minden látogatója igénybe vevőnek minősül. Jelen általános szerződési feltételek valamennyi felhasználásra, szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat bardosbor.hu a jelen oldalon közzéteszi és a változásra igénybe vevők figyelmét felhívja.

VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, ELÁLLÁSI JOG

A vásárlás a 45/2014 sz. Korm. rendelet szerinti feltételekkel jön létre. Megrendelése az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. A szerződés írásban jön létre, a szerződés adatait 30 napig őrizzük, a megrendelés száma alapján iktatjuk. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződéseket az őrzési időn belül elektronikus úton hozzáférhetővé tesszük. Webáruházunkban kizárólag 18 éven felülieket szolgálunk ki. Webshopunk fenntartja a jogot, hogy a megrendelést visszatartsa további adategyeztetésig, amennyiben annak a gyanúja merül fel, hogy kiskorú vagy illetéktelen adta le a rendelést. A megrendelés során figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a megrendelés elektronikus továbbítására. Webáruházunk a megrendelés megérkezését elektronikus úton a bardos@bardosbor.hu e-mail címről haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben erre a visszaigazolásra a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a webáruházunkhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ez a visszaigazolás kizárólag az igénybe vevő megrendelésének hatályosulását, a webáruházunkhoz történt megérkezését igazolja. A visszaigazolás még nem tekinthető az igénybe vevő által elektronikusan elküldött ajánlat elfogadásának, tehát nem jelenti a szerződés létrejöttét. Az így visszaigazolt megrendelés esetén webshopunk még nem köteles a termék leszállítására, mivel ekkor a felek között még nem jött létre a szerződés, így az igénybe vevő sem követelheti  a szerződés teljesítését. Amennyiben az igénybe vevő által a megrendelés során megadott adat vélelmezhetően megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor webshopunk fenntartja a jogot, hogy a megrendelést további adategyeztetésig
visszatartsa, végső esetben törölje. A visszaigazolás elküldését követően – a megrendelés teljesíthetőségéről történt meggyőződése után – legkésőbb 48 órán belül e-mailben értesíti az igénybe vevőt a megrendelés elfogadásáról és a szerződés teljesíthetőségéről azzal, hogy tájékoztatja igénybe vevőt a megrendelés tételeinek összekészítéséről, csomagolásáról. Ez az e-mail minősül a webshopunk elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön. A bardosbor.hu vállalja, hogy a megrendelt – és esetlegesen Vevővel leegyeztetett – termékeket átadja a megrendelésben szereplő szállítónak vagy biztosítja a bolti átvételt a visszaigazolásban szereplő határidőn belül. Személyes átvét esetén a termékek elérhetősége kizárólag Vevő telefonos értesítését követően biztosított. Vevő vállalja a Szállítás menüpontban feltüntetett szállítási költség megfizetését – a bolti személyes átvétel ingyenes -. Az át nem vett és visszaérkezett áru kizárólag a szállítási költség ismételt megfizetését követően kerül ismételt kiszállításra.  Vevő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállás pontos feltételei: Vevő elállási jogát gyakorolhatja a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított egy hónap elteltéig. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elegendő elküldeni. Vevő elállási jogát gyakorolhatja a jelen nyilatkozatminta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. A nyilatkozatot a bardos@bardosbor.hu címre kell küldeni. Vevő a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia. Cégünk a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Amennyiben a Vevő nem minden, a megrendelésében szereplő termék tekintetében gyakorolta az elállási jogát, webshopunk nem köteles visszatéríteni a szállítási költséget. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Cégünk követelheti a termék nem rendeltetésszerű tárolásából eredő kárának megtérítését. Webshopunk az árváltoztatás jogát fenntartja, amely a honlapon történő feltüntetéssel lép hatályba. Az árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem érinti. További vásárlási és egyéb információk az alábbi oldalon találhatóak.

REGISZTRÁCIÓ

A honlap megtekintése és az azon történő keresés és vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Webshopunk a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz a regisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor webshopunk jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg, illetve rendelését nem veszi át, az át nem vett rendelés miatt felmerült költségeket (szállítási és egyedi rendelési adminisztrációs díjak) nem téríti meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a cégünk ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

PANASZKEZELÉS

Panaszügyintézés helye: 3214 Nagyréde, Gyöngyösi út 15., levelezési címe: 3214 Nagyréde, Gyöngyösi út 15., elektronikus levelezési címe: bardos@bardosbor.hu internetes címe: www.borbonbon.hu telefonszáma: 20/215-9785 Igénybe vevő a Webshopunk az áru igénybe vevők részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti. Cégünk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az igénybe vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a igénybe vevőnek átadja; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a igénybe vevőnek legkésőbb – a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt webshopunk egyedi azonosítószámmal látja el. A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: az igénybe vevő neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az igénybe vevő panaszának részletes leírása, a igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a webáruházunk nyilatkozata a igénybe vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a igénybe vevő aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Az írásbeli panaszt webshopunk – az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panasz elutasítása esetén cégünk az igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja az illetékes hatóság, illetve webshopunk székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

VITARENDEZÉS, BÉKÉLTETÉS

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat webshopunk székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető testülethez. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

FELELŐSSÉG

A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. Webshopunk nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Cégünk azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében. Webshopunk a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. Cégünk nem felelős az abból származó kárért, hogy az igénybe vevő adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, más szolgáltatók által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért a webshopunkat semmiféle felelősség nem terheli. Cégünk nem felel a más által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban:
tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. Cégünk nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Webshopunk a más által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom a borbonbon.hu vagy más személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől, illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben az igénybe vevő által a regisztráció, vagy a megrendelés során megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, cégünk jogosult a regisztrációt, vagy a megrendelést törölni, és ilyen esetben igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz webshopunk ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni. Cégünk a honlapon esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért (pl. hibás ár feltüntetése) nem vállal felelősséget, a megrendelt terméket nem köteles hibás áron értékesíteni, ilyen esetben azonban igénybe vevő minden következmény nélkül elállhat a vásárlástól. Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében webáruházunk a kártérítési felelősségét kizárja. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és azok megérkezéséért webshopunk felelősséget nem vállal.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított hat hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a  forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

A bardosbor szerverét a 23VNet Kft regisztrátor üzemelteti. A szolgáltató adatai: 23VNet Kft 1094 Budapest, Liliom út 24-26. II/5.

Jelen általános felhasználási feltételek 2023. június 01. napján lép hatályba.